subsidieregeling circulaire economie Fryslân 2017-2018

In de circulaire economie zijn afvalstoffen de basis voor een nieuw product, dat uiteindelijk weer als afval voor een volgend product te gebruiken is. Deze groene kringloop wil de provincie Fryslân de komende tijd als speerpunt gebruiken om de regionale economie te ondersteunen en te vernieuwen.

Daarom hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland besloten meer budget beschikbaar te maken voor de Subsidieregeling circulaire economie Fryslân 2017-2018. In totaal komt er € 600.000 extra beschikbaar, waarmee het totaalbudget uitkomt op € 1,1 miljoen.
Het project dat middels subsidiegelden ontwikkeld wordt, zal een nieuw product moeten opleveren dat commercieel zal worden vermarkt. Ook is het belangrijk dat het project aantoonbaar innovatief is voor de Friese economie.

Thema’s
Het project waar u subsidie voor aanvraagt, moet kunnen worden ingedeeld onder: Landbouw, biomassa en voedsel;

  • Kunststoffen en plastics;
  • Watertechnologie en nieuwe sanitatie:
  • Bouw en/of Maakindustrie.

Het project moet bijdragen aan:
afvalpreventie;
hoogwaardig hergebruik van producten en onderdelen;

  • recycling en cascadering (optimaal benutten) van grondstoffen;
  • stimulering van duurzame energie en/of
  • stimulering van biodiversiteit.

Consortium
Een aanvraag kan worden ingediend door één MKB-onderneming of een consortium waarvan de leden bestaan uit MKB-ondernemingen. Wanneer de aanvrager een consortium is, kan de aanvraag alleen worden ingediend door een MKB-onderneming die penvoerder is van het consortium en tevens deelnemer is van het consortium.

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000 per project exclusief BTW.

Aanvraagperiode
De regeling sluit op 31 december 2018 (of eerder indien het subsidieplafond wordt bereikt).

Bij interesse kunt u voor meer informatie terecht bij één van onze innovatieconsultants.