Prinsjesdag 2018

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet op Prinsjesdag traditiegetrouw zijn plannen voor 2019 gepresenteerd. De belangrijkste ontwikkelingen met de betreffende kosten staan in het Belastingplan en de Miljoenennota 2019. Hierin staan ook alle wijzigingen omtrent het subsidie- en financieringslandschap. Maar wat is er zoal veranderd?

Innovatie

WBSO
De WBSO ondersteuningspercentages en schijven in 2019 blijven gelijk aan die van 2018, ondanks dat er een verhoging van de percentages aangekondigd werd. Wel stijgt het WBSO budget in 2019 met 3,6% naar ruim € 1.205 miljoen. Vorig jaar bedroeg het budget voor de WBSO regeling
€ 1.163 miljoen.

MIT
De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) ondersteunt en stimuleert mkb-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten. De MIT-subsidie heeft betrekking op alle stadia van innovatieprojecten binnen de topsectoren. De bijdrage vanuit het Rijk voor de MIT subsidie wordt verhoogd naar ruim € 40 miljoen per jaar. In totaal is er € 34,75 miljoen beschikbaar in 2019, verspreid over de verschillende MIT instrumenten. Afgelopen jaar was dit budget nog € 28 miljoen zoals hieronder te zien is.

MIT 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Budget 28.080 34.747 38.517 40.317 40.317 40.317

(Budgetten x € 1.000)

Innovatie gericht op maatschappelijke uitdagingen
Het kabinet heeft de innovatie- en topsectorenaanpak gericht op maatschappelijke uitdagingen, wat
ons land vernieuwend en economisch succesvol moet houden. Hierin staan economische kansen van bijvoorbeeld voldoende duurzaam geproduceerd voedsel en betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg centraal. Daarnaast krijgen technologieën als fotonica, ICT en kunstmatige intelligentie een centrale rol. Het kabinet gaat investeren in toegepast onderzoek, publiek-private samenwerking en de innovatiekracht van het mkb om dit beleid succesvol te maken. In 2019 is hiervoor € 112 miljoen beschikbaar, vanaf 2020 wordt dit € 150 miljoen per jaar.

Innovatiekrediet budget neemt gestaag toe komende jaren
Met het Innovatiekrediet ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) innovatieve technische of klinische ideeën waarvoor de ondernemer niet voldoende financiële resources heeft. In 2019 is er een budget van circa € 53 miljoen beschikbaar. Dit is meer dan het budget van afgelopen jaar van ruim € 50 miljoen zoals hieronder te zien is in de tabel.

Innovatiekrediet 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Budget 50.201 52.997 55.205 56.182 56.999 56.933

(Budgetten x € 1.000)

Onderwijs

Maximale subsidiebedrag voor praktijkleren in 2019 omlaag
De subsidieregeling praktijkleren blijft ook voor het schooljaar 2018/2019 beschikbaar,
Er bleef echter nog wat onduidelijkheid ontstaan over de omvang van het subsidiebudget . In de Rijksbegroting 2019 van het ministerie van OCW is deze onduidelijkheid nu weggenomen. Het kabinet kort het totale subsidiebudget met € 19,5 miljoen in.
Met het inkorten van dit subsidiebudget met € 19,5 miljoen wordt getracht om een tegenvaller op de zogeheten leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming te dekken. het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of werkleerplaats wordt verlaagd van € 2.700 naar € 2.500. Dit is een vervelend gevolg van de korting op het subsidiebudget voor het schooljaar 2018/2019. Werkgevers gaan hierdoor dus minder geld ontvangen. In 2019 is er in totaal € 185 miljoen budget beschikbaar voor schooljaar 2018-2019. In het voorjaar van 2019 zal besluitvorming plaatsvinden over hoe de regeling voor de schooljaren 2019 – 2020 wordt vormgegeven.

Duurzaamheid

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Bedrijven die investeren in energiezuinige technieken of duurzame energie kunnen met de Energie-investeringsaftrek (EIA) fiscale voordelen behalen. De EIA is geen cash subsidie, maar een fiscale aftrekpost. Indien een bedrijf investeert in een energiezuinig bedrijfsmiddel dat op de Energielijst staat komt een bedrijf in aanmerking voor de EIA. Het aftrekpercentage voor deze aftrek gaat in 2019 omlaag naar 45%, zo blijkt uit het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 dat op Prinsjesdag werd gepubliceerd. In 2018 kunnen ondernemingen nog 54,5% van de aanschafkosten aftrekken.

Uit een evaluatie van onder andere de EIA blijkt dat het precieze aftrekpercentage niet al te veel verschil maakt om ondernemers te prikkelen om energie-investeringen te doen. Een bedrijfsmiddel moet overigens wel minstens € 2.500 kosten, onder die grens komt het bedrijfsmiddel niet voor subsidie in aanmerking.

Door voornamelijk positieve resultaten die uit de evaluatie naar voren kwamen, besloot het kabinet om niet alleen de EIA, maar ook de andere ondernemersfaciliteiten zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de daarmee samenhangende willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil),
pas op 1 januari 2024 te laten vervallen, in plaats van 1 januari 2019.

MIA
Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedroeg in 2018 € 99 miljoen. Dit zal in 2019 verhoogd worden naar € 107 miljoen.

VAMIL
Ondanks dat het budget van de MIA met € 8 miljoen wordt verhoogd, wordt het budget voor de VAMIL juist verlaagd met € 8 miljoen. In 2019 zal daarom het budget niet meer € 40 miljoen maar
€ 32 miljoen zijn zoals nu het geval is.

SDE+ wordt verruimd met middelen voor CO2-reductie
Het kabinet stimuleert duurzame investeringen en innovatie door onder andere het verbreden van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie-innovatie (SDE+). In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd de inzet van de middelen voor de SDE+ te verbreden met budget voor CO2-reductie.

€ 300 miljoen voor CO2-reductie
Om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te verminderen, en daarmee aan de doelstellingen te voldoen van de Klimaatwet is er in het regeerakkoord een enveloppe van € 300 miljoen per jaar
(2018 – 2030) opgenomen op de aanvullende post voor Klimaat. Hoe dat budget ieder jaar wordt ingezet, is nog niet bepaald.