Openstelling subsidieregeling praktijkleren 2 juni

Het doel van de subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen kunnen hiervoor tot € 2.700,- per leerling aan subsidie ontvangen.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Vanaf het school-/studiejaar 2017/2018 is de regeling uitgebreid. Men kan nu ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer men een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 196,5 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de 4 onderwijscategorieën is als volgt:

Vmbo/VSO/PRO/Entreeopleiding in VMBO          € 1,4 miljoen

Mbo                                                                        € 188,9 miljoen

Hbo                                                                         € 3,4 miljoen

Promovendi                                                             € 2,8 miljoen

De subsidieregeling Praktijkleren gaat open voor het indienen van aanvragen van 2 juni 2018 (9.00 uur) tot en met 17 september 2018 (17.00 uur). Aanvragen kunnen na afloop van de begeleiding in het huidige schooljaar 2017/2018 worden ingediend. Het schooljaar 2017/2018 loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018.

Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer-) overeenkomst. We raden aan om niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van de aanvraag, maar dit zo snel mogelijk te doen na afronding van de begeleiding. RVO.nl neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget per categorie verdeeld.

Wilt u meer informatie over Praktijkleren, of bent u voornemens gebruik te maken van deze regeling? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.