Subsidie gerelateerde maatregelen uit het Klimaatakkoord

Het kabinet heeft een voorstel voor een Klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin worden de voorgenomen maatregelen opgesomd waarmee Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen dient uit te stoten ten opzichte van 1990. Enkele maatregelen hebben effect op bestaande subsidieregelingen of er komen juist nieuwe subsidieregelingen uit voort. De meeste maatregelen en subsidieregelingen dienen nog verder te worden uitgewerkt, maar binnen dit artikel worden alvast enkele belangrijke subsidie gerelateerde punten uit het akkoord uitgelicht.

Om energiebesparende maatregelen te stimuleren wil het kabinet voor woningeigenaren- en bewoners een aantal financieringsmogelijkheden beschikbaar stellen, zoals een gebouwgebonden financiering en een warmtefonds die een aantrekkelijk voorfinanciering dienen te bieden. De fondsen moeten nog nader worden uitgewerkt. Verder worden er tot en met 2030 weer subsidiemiddelen beschikbaar gesteld voor isolatie en warmte-installaties. Daartoe zal de bestaande subsidieregeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) waarschijnlijk worden verbreed. Vanaf 2 september 2019 wordt de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (EEH) weer opengesteld om op korte termijn alvast de om woningbezitters of bewoners  de mogelijkheid te bieden duurzame maatregelen te treffen.

Voor wat betreft mobiliteit zet het kabinet de huidige systematiek van stimulering van elektrische auto’s voort tot en met 2025, waarbij er een stapsgewijze oploop van de bijtelling zal plaatsvinden om oversubsidiëring te voorkomen. Voorts werkt het kabinet aan een aanschafsubsidie die de particuliere aanschaf van (tweede hands) elektrische auto’s dient te stimuleren. De nieuwe regeling wordt uiterlijk medio 2020 gepubliceerd. In overleg met de sector worden er verder nog overige regelingen uitgewerkt ter stimulering van tweedehands emissievrije auto’s, zoals het verstrekken van laadtegoed voor de particulier, een kostenefficiënte aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische auto’s in lage segmenten, een tegemoetkoming in de kosten voor de aanleg van een laadvoorziening thuis en/of een batterijgarantie of batterijlease.

Voor het bedrijfsleven wordt de beruchte CO2-heffing ingevoerd. Maatregelen die de CO2 uitstoot reduceren zullen dan ook worden gestimuleerd middels de in editie S18.031 aangekondigde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++), de opvolger van de SDE+ regeling. Waar de SDE+ enkel gericht is op de stimulering van middelen die de productie van duurzame energie bevorderen, gaat de SDE++ zich tevens toeleggen de stimulering van middelen die de reductie van CO2-emissie bewerkstelligen.

Op het gebied van landbouw gaat het kabinet vooral inzetten op de realisatie van kringlooplandbouw (landbouw met zo weinig mogelijk verlies aan grondstoffen en zorgvuldig bodem-, water- en natuurbeheer). Een specifieke landbouwgeoriënteerde subsidieregeling is de reeds aangekondigde Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), welke binnenkort wordt opengesteld. Verder worden er regelingen uitgewerkt voor de stimulering van landbouwinnovaties en investeringen in duurzame en emissiearme stalsystemen met een brongerichte emissiereductie broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof. Tot slot wordt het budget voor de regeling Energie-efficientie glastuinbouw (EEHEGL) verruimd, om Groenlabelkassen te stimuleren.