SLIM-regeling

Investeert jouw organisatie in leren en ontwikkelen van de medewerkers of word je als consultant, bedrijfscoach of HR-adviseur door organisaties ingehuurd om je met leren en ontwikkelen bezig te houden? Dan is de nieuwe SLIM-regeling iets voor jou!


SLIM-regeling gepubliceerd 
De in december door ons aangekondigde SLIM-regeling is gepubliceerd. De SLIM-regeling, oftewel Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen, stimuleert leren en ontwikkelen binnen het mkb en specifiek in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesectoren. De subsidie van maximaal € 24.999 (en € 500.000 voor samenwerkingsverbanden) kan vanaf 2 maart worden aangevraagd.

SLIM-regeling
In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Daarom kunnen Mkb-bedrijven vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op de op Prinsjesdag al aangekondigde nieuwe subsidieregeling.

Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Het maximale subsidiebedrag betreft € 24.999. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal € 500.000 te krijgen. Naast eigen loonkosten, mogen binnen de SLIM-regeling ook de kosten van een externe adviseur meegenomen worden.

Wie kunnen aanvragen?
Subsidie aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties én grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:

A. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

B. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;

C. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of

D. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Hoeveel bedraagt de subsidie?
De maximale subsidie voor mkb-ondernemingen bedraagt € 24.999. Voor samenwerkingsverbanden is het maximum subsidiebedrag € 500.000 (waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op € 200.000 of meer) en voor grootbedrijven is de maximale subsidie € 200.000. Voor landbouwbedrijven bedraagt de subsidie in alle gevallen maximaal € 20.000.

De subsidie voor onderdelen A, B en C bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten (voor een kleine onderneming) en 60% van de subsidiabele kosten (voor een middelgrote onderneming, samenwerkingsverband of grootbedrijf in de landbouw- horeca- of recreatiesector). De subsidie voor onderdeel D is een tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer voor dit doel maakt. De subsidiabele vergoeding wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2700 per jaar.

Wanneer aanvragen?
De aanvragen voor mkb-ondernemingen kunnen jaarlijks worden ingediend van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Aanvragen voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen jaarlijks worden ingediend van 1 april tot en met 30 juni.

Externe coaches, consultants en (HR-)adviseurs opgelet
Op dinsdag 21 januari a.s. vanaf 15.00u organiseren wij het SLIM-kennisevent bij ons op kantoor in Druten. Externe bedrijfscoaches, consultants en (HR-)adviseurs kunnen tijdens deze bijeenkomst kennis opdoen over de SLIM regeling. Daarnaast is er de mogelijkheid om te netwerken. Schrijf je hier in voor het SLIM-Kennisevent.

We hebben plek voor 25 adviseurs. Bij overtekening van het aantal beschikbare plaatsen zullen we op dinsdag 28 januari een tweede SLIM-Kennisevent organiseren.

Programma:

15.00 – 15.30: Inloop + netwerken onder het genot van koffie en/of thee

15.30 – 16.15: Presentatie SLIM-regeling

16.15 – 16.30: Vragen

16.30 – 17.30: Netwerken onder het genot van een hapje en drankje

Waar: Kerkeland 9c Druten (2e etage: Boonstoppel Subsidie Advies)