MOOI-regeling

Bij het halen van de gestelde doelen in het klimaatakkoord is een grote rol weggelegd voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Dit is een enorme uitdaging en vraagt om integrale systeemoplossingen die de inpasbaarheid en flexibiliteit van het energiesysteem vergroten. De regeling MOOI-Systeemoplossingen Inpassing Grootschalige Opwekking Hernieuwbare Elektriciteit (MOOI-SIGOHE) moet interdisciplinaire samenwerking ondersteunen om deze gestelde doelen te halen. De MOOI-SIGOHE draagt hieraan bij  door het stimuleren van meerjarig missiegedreven onderzoek en ontwikkeling op de 4 volgende schakels:

  • Opwek
  • Transport en distributie
  • Opslag en conversie
  • Verbruik

Een MOOI-SIGOHE-subsidie kan alleen worden aangevraagd voor projecten gericht op de opwek van hernieuwbare elektriciteit plus ten minste 1 van de andere 3 schakels. Daarnaast dient het een samenwerkingsproject te betreffen dat bestaat uit minimaal  drie deelnemende ondernemingen.

Het subsidiepercentage varieert per project en ligt tussen de 25 en 80%. Het maximale subsidievoordeel is €4 miljoen per MOOI-project.

Het aanmelden voor deze MOOI-SIGOHE subsidie kan door middel van het indienen van een vooraanmelding tot 13 april 2021. Definitieve subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 6 juli 2021 tot en met 7 september 2021.