MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2019

Als mkb’er kun je namens een samenwerkingsverband (twee of meer losstaande mkb-ondernemingen) een aanvraag indienen voor een onderzoeks- en ontwikkelproject. Dit project dient kansrijk en innovatief te zijn én levert daarnaast omzet op voor Noord-Nederland.

Voor wie?
De voorwaarden waaraan je moet voldoen om een MIT R&D subsidie aan te kunnen vragen zijn:

1. Je bent een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf en gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen;
2. Je werkt in een R&D samenwerkingsverband bestaande uit twee of meer van elkaar losstaande MKB-ondernemingen;
3. Als deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband neem je niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het R&D samenwerkingsproject voor jouw rekening.

Waarvoor kun je subsidie ontvangen?
Voor de volgende activiteiten kun je subsidie ontvangen:

  1. Het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of procedé;
  2. Een samenwerkingsproject wat past binnen de Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA); en de Innovatieprogramma’s topsectoren.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een MIT R&D samenwerking subsidie?

  1. Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode – of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan;
  2. De innovatie draagt bij aan een van de doelstellingen van een topsector;
  3. Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag;
  4. Het project wordt binnen 24 maanden na subsidieverlening afgerond;
  5. Met de uitvoering van het R&D samenwerkingsproject wordt gestart binnen 6 maanden na subsidieverlening;
  6. Minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door deelnemers die zijn gevestigd in provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en die in deze provincies ondernemingsactiviteiten uitvoeren;
  7. Het subsidiebedrag bedraagt ten minste € 25.000,- en ten hoogste € 100.000,- per deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband. ;
  8. Wanneer het subsidiebedrag voor het R&D samenwerkingsproject meer dan € 200.000,- bedraagt dan bedraagt het subsidiebedrag per deelnemer ten minste € 25.000,- en ten hoogste € 175.000,-.

De aanvraagperiode voor het indienen van MIT R&D Samenwerkingsprojecten loopt van 11 juni tot uiterlijk 10 september 2019.

Wilt u meer informatie, of bent u voornemens gebruik te maken van deze regeling? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.