Openstelling ESF subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid op 14 november

Op 5 september is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid voor 2016 gepubliceerd. Duurzame Inzetbaarheid heeft als doel mensen langer en productief aan het werk te houden, en zet in op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe adviseur. De regeling is geopend vanaf 14 november tot en met 25 november. Aanvragen zullen op basis van ‘first come, first serve’ worden behandeld. Het is daarom van belang om tijdig in te dienen.

Regeling Duurzame Inzetbaarheid
Een project heeft tot doel het verkrijgen van advies met een implementatieparagraaf, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het project dient een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond, productief en competent werken van indiensttreding tot aan pensionering en is gericht op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

• het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere levensstijl en het terugdringen van werkstress;
• het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
• het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van individuele ambities en ondernemerschap;
• het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;

Alle bedrijven en instellingen die ten minste twee werknemers in dienst hebben komen in aanmerking voor de regeling. In aanmerking komen de advieskosten van een externe adviseur, onder de voorwaarde dat deze ten minste €12.000 bedragen.

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van €10.000. Voor de berekening van de subsidie wordt het uurtarief van de ingehuurde adviseur bepaald op maximaal €100,– exclusief btw. Voor subsidie komen enkel in aanmerking de kosten van de door de adviseur werkelijk gerealiseerde uren voor ten minste een van volgende activiteiten:

• het opstellen van een advies met een implementatieplan;
• het begeleiden bij het implementeren van een advies.

Ten opzichte van de vorige openstelling is het totale beschikbare budget verlaagd van €30 miljoen naar €13 miljoen. Een drietal thema’s binnen de regeling zijn komen te vervallen, namelijk organisatiescans, onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het invoeren van arbeidstijdenmanagement.
Wilt u meer informatie over ESF Duurzame Inzetbaarheid, of bent u voornemens gebruik te maken van deze regeling? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.