Duurzame Inzetbaarheid

In juni volgt er een nieuwe openstellingsronde voor de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid. Duurzame Inzetbaarheid heeft als doel mensen langer en productief aan het werk te houden en zet in op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe (HR-)adviseur.

De regeling is nog niet in de Staatscourant gepubliceerd, dus de informatie in dit nieuwsbericht kan mogelijk nog wijzigen.

Regeling Duurzame Inzetbaarheid
Een project heeft tot doel het verkrijgen van advies met een implementatieparagraaf, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het project dient een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond, productief en competent werken van indiensttreding tot aan pensionering en is gericht op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere levensstijl en het terugdringen van werkstress;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van individuele ambities en ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;

Alle bedrijven en instellingen die ten minste twee werknemers in dienst hebben komen in aanmerking voor de regeling. In aanmerking komen de advieskosten van een externe adviseur, onder de voorwaarde dat deze ten minste €12.000 bedragen.

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van €12.500,- per project (voorheen € 10.000,-). Voor de berekening van de subsidie wordt het uurtarief van de ingehuurde adviseur vastgesteld op maximaal €100,– exclusief btw. Voor subsidie komen enkel in aanmerking de kosten van de daadwerkelijk door de adviseur gerealiseerde uren voor ten minste een van volgende activiteiten:

  • het opstellen van een advies met een implementatieplan;
  • het begeleiden bij het implementeren van een advies.

Indienperiode
De regeling is geopend van 25 juni (9:00u) tot en met 29 juni (17:00u). Aanvragen zullen op basis van ‘first come, first serve’ worden behandeld. Het is daarom van groot belang om tijdig in te dienen. Het budget voor deze ronde bedraagt € 15 miljoen. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt de volgorde waarin de aanvragen worden afgehandeld door middel van loting vastgesteld.

Wilt u meer informatie over ESF Duurzame Inzetbaarheid, of bent u voornemens gebruik te maken van deze regeling? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.