DHI-regeling subsidieert mkb’ers met ambities in ontwikkelingslanden en opkomende markten

Op 8 augustus start de tweede tenderronde van de Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI, voorheen DHK). Deze regeling is interessant voor ondernemers die willen investeren in ontwikkelingslanden en opkomende markten.
De DHI-regeling is bedoeld voor mkb’ers met internationale ambities. Het bestaat uit drie modules; demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil hiermee het Nederlandse bedrijfsleven stimuleren kansen in het buitenland te verzilveren. Tevens levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame ontwikkelingen in ontwikkelingslanden. Voor opkomende markten is in de tweede tenderronde van 2016 een budget beschikbaar van €2,5 miljoen. Voor ontwikkelingslanden is het budget vastgesteld op €2 miljoen. Klik hier voor een actueel overzicht van de landen die in aanmerking komen (de zogenoemde DHI-landen).

Onder demonstratieprojecten vallen demonstraties van technologieën, kapitaalgoederen of diensten die nieuw zijn voor het betreffende DHI-land. Het gaat hierbij om demonstraties op kleine schaal, in reële situaties (beurzen zijn uitgesloten). Het doel hiervan is het overtuigen van potentiële afnemers. De maximale looptijd is drie jaar, en binnen deze periode moet de verwachte export minstens tien maal het subsidiebedrag bedragen. Dit bedrag is maximaal €200.000; 50% van de subsidiabele kosten.

Haalbaarheidsstudies zijn bedoeld voor mkb’ers die willen onderzoeken of een buitenlandse investering in uw product technisch en/of financieel haalbaar is. Deze studie resulteert in een rapport zoals een business- of projectplan, en helpt een buitenlandse partij met het nemen van een investeringsbeslissing. Om in aanmerking te komen moet de buitenlandse partij middels een intentieverklaring aantonen dat deze van plan is te investeren in de technologie, dienst of het kapitaalgoed. De subsidie bedraagt maximaal €100.000; 50% van de kosten. De regeling is alleen bedoeld voor uitontwikkelde en bewezen projecten, en heeft een maximale looptijd van twee jaar.

Een investeringsvoorbereidingsstudie is een onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van een investering in een onderneming in een DHI-land. Een belangrijk verschil met de haalbaarheidsstudie is dat de investeringsbeslissing in dit geval door u wordt gemaakt, terwijl bij een haalbaarheidsstudie de buitenlandse partij deze beslissing neemt. De studie resulteert in een business plan, en de beoogde investering moet in het verlengde liggen van de huidige activiteiten van uw onderneming.

Marktonderzoek valt niet onder deze regeling. De subsidie heeft een maximale looptijd van twee jaar, en bedraagt maximaal €100.000; 50% van de kosten.
Aanvragen kunnen vanaf 8 augustus worden ingediend. De tweede tenderronde sluit op 19 september 2016. Ook niet-mkb bedrijven kunnen deelnemen aan een samenwerkingsverband, maar niet als penvoerder.

Wilt u meer weten over de DHI-regeling? Neem dan contact met ons op of kijk alvast op onze website bij Internationaal Ondernemen.